Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania krátkodobého a dlhodobého prenájmu Chaty Motýľ.

1. Všeobecné ustanovenia

Službami poskytovateľa sú hlavne krátkodobý a dlhodobý prenájom chaty pre klienta. Predmetom zmluvy je zabezpečenie pobytu klientovi v dojednanom termíne a rozsahu.

Ubytovaných môže byť len nahlásený počet osôb, prípadné navýšenie osôb je potrebné nahlásiť a doplatiť.

Klient zodpovedá za poškodenie zariadenia, ktoré spôsobil on sám alebo osoby spoločne sním užívajúce chatu. Všetky škody spôsobené úmyselne alebo nedbalosťou sa považujú za ničenie majetku a požaduje sa za ne náhrada. Klient je povinný bezodkladne oznámiť závady alebo nedostatky, ktoré sa vyskytli. Pri nahlásení škody sa účtuje 100% ceny. Pri zámernom zamlčaní sa účtuje 200% ceny.  Ak klient neuhradí dohodnutú sumu sprostredkovateľ postúpi pohľadávku tretej osobe, ktorá má oprávnenie zastupovať sprostredkovateľa. Klient sa zaväzuje, že uhradí všetky náklady, ktoré vznikli poškodením zariadenia chaty, ktoré boli ním alebo osobami, ktoré s ním užívali chatu spôsobené. Po skončení nájmu sa nájomca zaväzuje odovzdať predmetnú chatu v stave, v akom ju prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

V prípade úrazu, ujmy na zdraví alebo inej nepredvídanej okolnosti, nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Vo všetkých priestoroch chaty platí prísny zákaz fajčenia. Fajčí sa iba mimo priestorov chaty a špaky je potrebné hádzať na vyhradené miesta.

Zákaz vstupu platí pre kotolňu a technickú miestnosť.

Klient v celom zariadení a jeho okolí nesmie vykonávať akékoľvek zmeny, alebo opravy elektrických zariadení, či inak zasahovať do elektroinštalácie. Klient má zakázané používať vlastné spotrebiče, okrem zariadení určených na vlastnú potrebu, ako fén, holiaci strojček, atď.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak hosť porušuje tieto Všeobecné podmienky pre pobyt, ak hosť spôsobil výrazné poškodenia rekreačného zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie hosťa počas pobytu je neprístojné. Zároveň si rekreačné zariadenie vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt hosťom, u ktorých došlo v minulosti k uvedenému správaniu.

Zaplatením zálohy klient akceptuje storno podmienky a potvrdzuje, že sú mu tieto všeobecné obchodné podmienky pre pobyt známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje.

2. Časové vymedzenie

Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom vzniká potvrdením riadne a včas vyplneného rezervačného formuláru a úhradou zálohy. Zmluvný vzťah sa končí po uplynutí dojednanej doby, na ktorú bol pobyt rezervovaný.


3. Objednávanie

Klient si môže svoj pobyt objednať priamo prostredníctvom internetovej stránky: http://www.chatamotyl.sk  alebo prostredníctvom telefonickej objednávky. V prípade takto uskutočnenej objednávky sa poskytovateľ zaväzuje klienta  najneskôr do 24 hodín vyrozumieť o akceptácii jeho objednávky a rezervácií chaty. V prípade, že v termíne rezervácie uvedenom  v objednávke bude Chata Motýľ obsadená, poskytovateľ po vzájomnej dohode môže  ponúknuť klientovi na výber iný termín.

4. Cena prenájmu

Výsledná cena prenájmu vychádza z požiadaviek klienta a podľa platného cenníka, ktorý je zverejnený na internetovej stránke: www.chatamotyl.sk.

5. Platobné podmienky

Zálohu 50% z ceny pobytu je potrebné zaplatiť do 3 dní od potvrdenia rezervácie. Až po prijatí platby na náš účet sa vyznačí rezervovaný termín v kalendári obsadenosti. Zvyšok ceny pobytu ako aj vratná kaucia (70 eur) sa uhrádza najneskôr pri preberaní kľúčov od chaty. Výzva k platbe zálohy  bude klientovi zaslaná e-mailom. V cene ubytovania sú zahrnuté všetky poplatky za užívanie chaty.

6. Práva a povinnosti klienta a poskytovateľa

Klient je povinný uhradiť platbu za prenájom.
Klient je povinný udržovať čistotu a poriadok.

Klient má právo používať celé zariadenie, prenajaté izby a spoločné priestory.

Ak ide o právnickú osobu, oznámiť poverenú osobu.

7. Poistenie klienta nie je v cene ubytovania.

8. Zrušenie objednávky

a)  V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky zo strany klienta má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok. Výška storno poplatku je:
     - viac ako 30 dní pred začiatkom pobytu - 30% z celkovej ceny pobytu
     - menej ako 30 dní (vrátane) - 45% z celkovej sumy pobytu
     - predčasné ukončenie pobytu - 80% z ceny ostávajúcich dní, ak nie je dohodnuté inak.
     - 1 deň pred nástupom na ubytovanie 100% z celkovej ceny ubytovania.
b)  Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu v prípade, ak by nebol predmet prenájmu vplyvom nepredvídateľných udalostí schopný užívania. V takomto prípade môže ponúknuť klientovi po dohovore náhradu.
c)  Ďalšie zmeny objednávky (zmena termínu) budú považované za zrušenie objednávky a v tom prípade má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok.